Digital
Filmmaking


Final Short Film Projects:
By Jason Liu, Xiao Peng, Yijun Yin and Lilly Du


By Xiaoxiao Ren, Lecheng Chao and Chi Hu


By Zijia Zhao, Liwen Dong and Chu Chu


By Linrong Li, Hsuan-Hao Fan, Kaiyuan Xue and Hsi Hu