Digital
Filmmaking
Mobile Video Project

Kevin's VideoJason's Video
Lilly's Video
Charlotte's Video
Alan's Video
Ashley's Video
Joyce's Video
Luna's Video
Tenny's Video
Coco's Video
Helio's Video
Olivia's Video
April's Video
Daniel's Video
Final Short Film Projects:

By Jason Liu, Xiao Peng, Yijun Yin and Lilly Du


By Xiaoxiao Ren, Lecheng Chao and Chi Hu


By Zijia Zhao, Liwen Dong and Chu Chu


By Linrong Li, Hsuan-Hao Fan, Kaiyuan Xue and Hsi Hu